• Lithuanian
  • English
  • Russian
MTVC
Mokymu, tyrimu ir vystymo centras - MTVC.LT
Tyrimai


2014 m.  VšĮ „MTVC“ ekspertai atliko Klaipėdos miesto savivaldybės žemo slenksčio programų efektyvumo vertinimą.

*** 

 

2014 m.  VšĮ „MTVC“ organizavo tyrėjų grupės darbą. Buvo atliktas "Kultūros ir meno poveikio bei saveikos su sveikatos sektoriumi plėtros galimybių vertinimas". Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba. 


*** 


2011-2013 m.  VšĮ „MTVC“ ekspertai dalyvavo atliekant  Lietuvos sveikatos sistemos analizę.

Ewout van Ginneken, Jarno Habicht, Liubove Murauskiene, Daiga Behmane, Prilipa Mladovsky. The Baltic States: Building on 20 Years of Health Reforms//BMJ 2012;345:e7348

2013 m. leidybos Lietuvos sveikatos sistemos analizę Murauskiene L, Janoniene R, Veniute M, van Ginneken E, Karanikolos M.Lithuania: health system review.Health Systems in Transition, 2013; 15(2):p. 1-150 galima rasti čia:

  http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/health-systems-in-transition-hit-series/countries-and-subregions/lithuania-hit-2013

*** 

 

2009-2013 m.  VšĮ „MTVC“ tyrėjai atliko įvairius tyrimus  visuomenės psichikos sveikatos srityje. 

 Tarp atitinkamų publikacijų:

L. Murauskiene. Mental Health Reforms: Critical Role of Financial Mechanisms in Large-System Transformation// The Journal of Mental Health Policy and Economics. Vol. 16, Suppl. 1, March 2013.

L. Murauskiene. Economic considerations for mental health policy development in Lithuania// Scripta Scientifica Medica. Vo. 43 (7). 2011, p. 115-119. *** 


2012 m.  VšĮ „MTVC“ tyrėjų grupė LR Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu atliko sveikatos sektoriaus prioritetų 2014-2020m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpiu strateginį vertinimą.  ***

2011 m.  VšĮ „MTVC“ ekspertai ir kiti tyrėjai atliko projekto "Farmakoterapija metadonu Lietuvoje " galutinį vertinimą Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro užsakymu.  Buvo taikoma kiekybinių (pacientų ir darbuotojų apklausos) ir kokybinių (pagrindinių dalyvių apklausa, stebėjimai, ir pan.) tyrimo metodų kombinacija. 

***

2011 m.  VšĮ „MTVC“ tyrėjų grupė LR Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu atliko „ Analizė, kiek papaldomo finansavimo į sveikatos sistemą pritrauktu privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų plėtros skatinimas“.

Tyrimo ataskaita ir prezentacijos:  http://www.sam.lt/ go.php/lit/Analize-kiek-papildomo-finansavimo-i-sveikatos-sistema-pritrauktu-privaciu-asmens-sveikatos-prieziuros-istaigu-pletros-skatinimas-placiau/1187
***

2008-2013  m. VšĮ „MTVC“ kartu su Bulgarijos, Rumunijos, Ukrainos, Lenkijos ir Vengrijos partneriais dalyvavo 5 metų trukmės VII bendrosios programos moksliniame projekte ASSPRO CEE 2007 „Pacientų mokėjimų politikų vertinimas ir jų prognozės, atsižvelgiant į veiksmingumą, teisumą ir kokybę“. Projekto koordinatorius - Mastrichto universitetas (Nyderlandai). Daugiau apie projektą: http://assprocee2007.com/

Projekto publikacijos:

Stepurko T., Pavlova M., Gryga I., Murauskiene L., Groot W. Informal payments for health care services: the case of post-soviet republics Lithuania and Ukraine//Book chapter, In: Morris, J., Polese, A. (Editors). The Persistence of Informal Economic Practices in Post-Socialist Societies (Ashgate series in Urban Anthropology). Palgrave Macmillan. Forthcoming

 

 

 

Stepurko T., Pavlova M., Gryga I., Murauskiene L., Groot W. Informal payments for healthcare services: The case for Lithuania, Poland and Ukraine. Journal of Eurasian Studies. 2014, 11, 002.

Murauskiene L. Pacientų mokėjimų, sutikimų ir galimybių mokėti už sviekatos priežiūros paslaugas lygybės aspektai// Health Policy and Management. Vol 1, No 5 (2013), p. 70-81,  http://spv.mruni.eu/

L.Murauskiene, M. Veniute, M. Pavlova,  W. Groot. Towards a more comprehensive view on patient payments in Lithuania: new findings from a population survey//Society and Economy. 34 (2012) 2. p. 241-251.

L.Murauskiene, M. Veniute, M. Pavlova. The opinions of the key health care stakeholders towards patient payments in Lithuania//Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarzadzanie, tom VIII, nr 1/2010.

Murauskiene, M. Veniute, M. Pavlova, R. Stankute. Patients‘ payments policy: facts and opinions// Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas 2010. Vilnius, 2010.

asspro_3720.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***
2008 m. rugsėjo - gruodžio mėn. VšĮ „MTVC“ tyrėjų grupė atliko „Kardiologinės sveikatos priežiūros ir pirminės sveikatos priežiūros (šeimos gydytojų) paslaugų, teikiamų ES struktūrinių fondų lėšomis modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų, kokybės ir prieinamumo“ vertinimo tyrimą. Tyrimo tikslas - išanalizuoti Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.4 priemonės remiamų veiklų įtaką kardiologinės sveikatos priežiūros ir pirminės sveikatos priežiūros (šeimos gydytojų) paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui bei pateikti argumentuotas išvadas ir konkrečias rekomendacijas dėl efektyvesnio ES finansinės paramos panaudojimo sveikatos sektoriuje 2007-2013 m. Tyrimas buvo atliktas pagal paslaugų teikimo sutartį su LR Sveikatos apsaugos ministerija, kurį vykdo informacijos skleidimą apie Lietuvos 2004-2006 m. BPD 1.4 priemonės įgyvendinimą bei siekia pasiruošti 2007-2013 m. programavimo periodui.   Tyrimui atlikti buvo parengta išsami kompleksinė tyrimo metodika, taikyti mišrūs vertinimo metodai. Vertinimo klausimai analizuoti pagal dvi dimensijas – vertintas išteklių potencialas ir faktiniai sveikatos priežiūros paslaugų teikimo rodikliai.   Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo vertinimui buvo taikomi kiekybiniai ir kokybiniai metodai – analizuoti statistiniai SVEIDROS duomenys, atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa, sveikatos priežiūros įstaigų  vadovų ir darbuotojų anketinė apklausa, taip pat atlikti kokybiniai pacientų nuomonės tyrimai bei ekspertų apklausa.

***

2007 m. gruodžio-2008 m. vasario mėn. VšĮ „MTVC“ tyrėjų grupė LR Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu atliko „Lietuvoje teikiamų onkologijos paslaugų infrastruktūros tyrimą“. Tyrimo tikslas – atlikti viešajame sektoriuje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų onkologijos srityje struktūros, prieinamumo ir kokybės analizę bei pateikti išvadas apie tyrimo metu išryškėjusias tendencijas.   Tyrimas buvo užsakytas įgyvendinant projektą „Informacijos apie Lietuvos 2004-2006 m. BPD 1.4 priemonės įgyvendinimą skleidimas bei pasiruošimas 2007-2013 m. programavimo periodui“, kurį bendrai remia Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuvos Respublika.

***

VšĮ „MTVC“ tyrėjų grupė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu 2007 m. rugpjūčio-gruodžio mėn. atliko „Vaikų mirtingumo ir sužalojimų priežasčių Lietuvoje analizės“ tyrimą. Tyrimas užsakytas vykdant Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos įgyvendinimo 2005-2007 m. priemonių plano (Žin., 2005, Nr. 66-2367) 1.6.1 priemonę, pagal kurią numatyta atlikti mokslo tiriamąjį darbą apie 1-17 m. vaikų mirtingumo ir sužalojimų dėl išorinių veiksnių priežastis bei parengti rekomendacijas dėl tokio mirtingumo mažinimo.  2008 m. vasario  7 d. tyrimo rezultatai buvo pristatyti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Trumpai tyrimo rezultatai pristatyti Nacionalinės sveikatos tarybos 2007 metų pranešime:    http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=697&p_k=1

***

2008 m. spalio-gruodžio mėn. Valstybinio psichikos sveikatos centro užsakymu buvo atliktas Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose paslaugų, teikiamų vaikams, vartojantiems psichoaktyvias medžiagas, kokybinis tyrimas. Šis tyrimas atliktas įgyvendinant  Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 m. programos įgyvendinimo 2007 metų priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1310, pagal priemonę 9.8. – ,,atlikti analizę, siekiant nustatyti vaikų, vartojančių psichoaktyviąsias medžiagas, medicininės, psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo būdus, metodus ir galimybes šalyje“.

***

2007 m. spalio mėn. – 2008 m. vasario mėn. „MTVC” įgyvendino projektą „Priešdarbinės reabilitacijos paslaugų tinklo žmonėms su psichikos negalia išvystymo Lietuvoje pasekmių įvertinimo metodologijos sukūrimas“. Projekto metu buvo sukurta priešdarbinės reabilitacijos paslaugų vertinimo metodologija, atlikti paslaugų vertinimo tyrimai, parengti priešdarbinės reabilitacijos paslaugų pasekmių vertinimo instrumentai psichikos sveikatos centrams bei Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centrui, kurie gali būti naudojami  nuolatiniam priešdarbinės reabilitacijos paslaugų pasekmių vertinimui.

***

2005-2006 m. VšĮ MTVC vyr. konsultantė Marija Veniūtė kartu su Vilniaus universiteto mokslininkais vykdė mokslinį tiriamąjį darbą apie psichikos neįgaliųjų socialinės integracijos galimybes Lietuvoje. Tyrimo fragmentas apie Lietuvos gyventojų, psichikos sveikatos specialistų, psichikos neįgaliųjų ir jų artimųjų nuostatas buvo publikuotas 2006 m. Sveikatos mokslo žurnale (psl. 573-581). Straipsnį internete galite rasti čia:

http://www.sam.lt/images/Dokumentai/Sveikata/sm6.(ii%20dalis).indd.pdf

***
2006 m. spalio-gruodžio mėn. pagal Valstybinio psichikos sveikatos centro užsakymą VšĮ „MTVC“ atliko palaikomojo gydymo metadonu paslaugų proceso vertinimo tyrimą, kurio tikslas buvo įvertinti palaikomojo gydymo metadonu paslaugų teikimo procesą sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose palaikomojo gydymo metadonu paslaugas.

Tyrimas, kuris vyko 12 palaikomojo gydymo metadonu paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų visoje Lietuvoje ir buvo atliktas taikant tarptautinius mokslinius instrumentus.

Buvo surinkta ir išanalizuota reprezentatyvi informacija apie programos dalyvius bei darbuotojus, taip pat atlikta pilotinė išteklių poreikių studija. Tyrimo rezultatai buvo pristatyti trijuose seminaruose ir konferencijose, skirtuose specialistams.


***
2006 m. spalio-gruodžio mėn. VšĮ MTVC ekspertai, kaip bendraautoriai, kartu su Valstybiniu psichikos sveikatos centru dalyvavo rengiant Lietuvos psichikos sveikatos politikos, programų bei paslaugų vertinimo dokumentą.

VšĮ MTVC ekspertų atlikta analizė apėmė psichikos sveikatos priežiūros sistemos bei psichikos sveikatos finansavimo temas – sukaupta informacija bus įtraukta į Tarptautinį psichikos sveikatos politikos, programų bei paslaugų vertinimo projekto duomenų rinkinį.

***
2006-2007 m. Liubovė Murauskienė atliko sergančiųjų sunkiomis psichikos ligomis asmenų įdarbinimo ekonominio vertinimo studiją pagal EQUAL vystymo bendrijos projektą „Žmonių su proto ir psichikos negalia įdarbinimas“. Šį projektą įgyvendina VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje.

Šioje studijoje remiantis ekonominiu modeliu buvo palygintos įdarbinimo galimybių užtikrinimo alternatyvos.

Tyrimo rezultatai buvo pristatyti konferencijoje.
Informacija apie konferenciją:

http://www.gip-vilnius.lt/konferencijos/konferencijos_programa2007spalis.pdf

Informacija iš spaudos konferencijos:

http://www.gip-vilnius.lt/pranesimas.pdf

***
Pagal Atviros Lietuvos fondo užsakymą VšĮ „MTVC“ ekspertai 2005 m. parengė studiją „Sveikatos, socialinių ir švietimo paslaugų prieinamumas narkotikų vartotojams bei asmenims turintiems ŽIV/AIDS“.

narkotikai_m

 

 

 

Studijos apie sveikatos, socialines ir švietimo paslaugas narkotikų vartotojams tikslas buvo įvertinti paslaugų prieinamumą bei pateikti rekomendacijas, siekiant gerinti paslaugų vartojimą bei sumažinti priklausomybės nuo narkotinių/psichotropinių medžiagų sukeliamas neigiamas pasekmes.

 

 

 

Tyrimas buvo atliktas 2005 m. birželio-rugpjūčio mėn. 4 Lietuvos savivaldybėse: Klaipėdos, Vilniaus, Mažeikių rajono bei Molėtų rajono.

Ataskaitos tekstas patalpintas internete adresu http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1018&id=1678

Tyrimo duomenys buvo pristatyti 2005 m. spalio 27 dieną Vilniaus miesto savivaldybėje vykusiame seminare-diskusijoje „Sveikatos, socialinės ir švietimo paslaugos sprendžiant narkotikų vartojimo problemas savivaldybėse“. Ją organizavo Pažeidžiamųjų grupių atstovavimo koalicija „Galiu gyventi“, Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir sostinės Savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija.

 

Daugiau apie seminarą skaitykite internete adresu http://www.galiugyventi.lt/news.php?strid=1018&id=1678

Taip pat šią studiją VšĮ „MTVC“ direktorė Liubovė Murauskienė pristatė 2005 m. lapkričio 29 d. vykusioje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos aktualijos". Konferenciją organizavo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinika ir Lietuvos psichiatrų asociacija.

Daugiau apie konferenciją skaitykite internete adresu http://www.nkd.lt/index.php?id=0-66-91

 
< Atgal   Pirmyn >

mtvc MTVC